OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä ust. § 78), zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ust. § 18), ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné predovšetkým preto, aby sme mohli kvalifikovane poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie, plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti a chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným a iným profesionálnym poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom informačných technológií, softvérového vybavenia a podpory, hostovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a služieb uchovávania.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie uvedené nižšie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

• Informácia o spracúvaní osobných údajov_IS poskytovanie iných ako právnych služieb
• Informácia o spracúvaní osobných údajov_IS poskytovanie právnych služieb
• Informácia o spracúvaní osobných údajov_IS prijímanie služieb
• Informácia o spracúvaní osobných údajov_IS personálna agenda

Hodnoty