Služby

img

Reštrukturalizácia a insolvencia

Komplexné právne poradenstvo pre veriteľov a dlžníkov pri riešení úpadku alebo hroziaceho úpadku
Príprava reštrukturalizačných posudkov a návrhov na povolenie reštrukturalizácie.
Príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu
Zastupovanie veriteľov, dlžníkov a správcov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach a konaniach o oddĺžení
Prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a na zasadnutiach veriteľského výboru
Zastupovanie veriteľov, dlžníkov a správcov v konaniach súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním
Komplexné poradenstvo pri príprave reštrukturalizačných plánov
Príprava stanovísk analyzujúcich otázky vyplývajúce z konkurzného alebo reštrukturalizačného konania

Deblokácia pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane komunikácie s dlžníkmi prostredníctvom call centra a prípravy a zaslania výziev k úhrade.
Analýza majetkových pomerov dlžníka.
Príprava dokumentácie o uznaní záväzku s dĺžnikom
Zastupovanie v konaniach o zaplatenie vedených pred súdmi alebo rozhodcovskými súdmi
Zastupovanie v exekučných konaniach

img
img

Fúzie a akvizície

Príprava a posudzovanie zmlúv o prevodoch akcií alebo obchodných podielov v spoločnostiach a riešenie súvisiacich právnych vzťahov
Príprava a posudzovanie zmlúv o predaji podniku, resp. časti podniku a riešenie súvisiacich právnych vzťahov
Príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti
Právne due diligence spoločnosti
Príprava analýz právnej úpravy fúzií, akvizícií a otázok s nimi súvisiacich

Due Diligence

V rámci transakčných procesov vykonávame v zmysle požiadaviek klienta hĺbkové právne audity stavu spoločnosti
Zameriavame sa na kritickú dokumentáciu spoločnosti
Zistené nedostatky reflektujeme do transakčnej dokumentácie, resp. podľa požiadaviek klienta vypracujeme opatrenia na ich prípadné eliminovanie

img
img

Sporová agenda

Príprava žalôb a ďalších podaní určených súdom, iným orgánom verejnej moci, rozhodcovským súdom alebo arbitrážnym orgánom
Zastupovanie v konaniach pred súdmi v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a iných sporových veciach
Zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
Zastupovanie v konaniach vedených pred Ústavným súdom SR

Právo obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností, príprava a zmena zakladateľských dokumentov
Organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
Zastupovanie vo veciach obchodného registra, živnostenského registra a Centrálneho depozitára cenných papierov SR
Príprava a posudzovanie akcionárskych zmlúv a zastupovanie pri ochrane práv menšinových spoločníkov alebo akcionárov
Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
Komplexné poradenstvo ohľadom obchodnoprávnych záležitostí súvisiacich s podnikaním vrátane prípravy a posudzovania zmlúv z oblasti obchodného práva
Príprava žalôb a ďalších podaní určených súdom, iným orgánom verejnej moci, rozhodcovským súdom alebo arbitrážnym orgánom
Komplexné zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch

img
img

Občianske právo

Príprava a posudzovanie zmlúv a iných listín z oblasti občianskeho práva
Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva vrátane riešenia právnych problémov spojených s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva
Príprava žalôb a ďalších podaní určených súdom, iným orgánom verejnej moci, rozhodcovským súdom alebo arbitrážnym orgánom
Komplexné zastupovanie v občianskoprávnych sporoch

Právo duševného vlastníctva

Právne poradenstvo ohľadom ochrany autorských práv a ďalších práv chránených autorským zákonom
Právne poradenstvo ohľadom práva ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv
Príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane prípravy a posudzovania licenčných a franšízových zmlúv
Prihlasovanie ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv
Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrej povesti právnickej osoby
Právne poradenstvo v oblasti ochrany obchodného tajomstva a know-how

img
img

Hospodárska súťaž

Právne poradenstvo pri transakciách z hľadiska hospodárskej súťaže
Príprava oznámení o koncentrácii a prednotifikačné konzultácie
Zastupovanie v konaniach vedených pred Protimonopolným úradom SR
Právne poradenstvo vo veciach zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž

Developerské projekty a nehnuteľnosti

Príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie ohľadom prevodov a nájmov nehnuteľností
Komplexné právne poradenstvo pri príprave greenfield a brownfield projektov
Príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie ohľadom zhotovovania stavieb vrátane zmluvnej dokumentácie podľa štandardov FIDIC
Zastupovanie v územnom, stavebnom a katastrálnom konaní
Právne due diligence nehnuteľností

img
img

Pracovné právo

Príprava a posudzovanie pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, interných pracovných predpisov a dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov
Príprava a posudzovanie právnych riešení ohľadom ukončovania pracovných pomerov vrátene poradenstva pri ukončovaní prevádzky podniku a hromadnom prepúšťaní
Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
Právne due diligence pracovných pomerov
Poradenstvo pri vyjednávaní s odborovými organizáciami a príprava a posudzovanie kolektívnych zmlúv

Bankovníctvo, financie a právo cenných papierov

Právne poradenstvo v oblasti bankových transakcií a neformálnych finančných reštrukturalizácií
Príprava a posudzovanie úverových, leasingových a poistných zmlúv
Príprava a posudzovanie dokumentácie týkajúcej sa zabezpečovacích nástrojov a nakladania s cennými papiermi
Právne poradenstvo pri likvidácií poistných udalostí vrátane zastupovania v sporoch o plnenia poistných zmlúv

img
img

Daňové právo

Posudzovanie zmluvnej dokumentácie z hľadiska daňového práva
Zastupovanie v konaniach pred daňovými orgánmi a v konaniach o preskúmavaní rozhodnutí daňových orgánov súdmi
Príprava stanovísk analyzujúcich otázky vyplývajúce z daňového práva

Verejné obstarávanie

Komplexné právne poradenstvo v rámci procesu verejného obstarávania
Príprava ponúk a súvisiacej dokumentácie
Príprava námietok a ďalších návrhov na preskúmanie verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie
Zastupovanie v konaniach o preskúmavaní rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie súdmi

img
img

Register partnerov verejného sektora

Právne poradenstvo ohľadom povinnosti registrácie do Registra partnerov verejného sektora a komplexné právne služby spojené s registráciou spoločnosti.
Pravidelné overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod registrovaných pre jednotlivých partnerov verejného sektora.
Individuálny, diskrétny a efektívny prístup ku každému klientovi.